Med motivation som metod

”Proffsigt”, ”välplanerat” och ”flexibelt” är några omdömen GR får för sina MI-utbildningar när vi pratar med Monica Stenum, Lisa Ruuth och Ingrid Brännström i Göteborgs stad.

Att bedriva kompetensutveckling finns med som ett tydligt uppdrag i GR:s förbundsordning och verksamheten har funnits med i någon form under hela GR:s historia.

Ett område där GR erbjuder utbildningar är MI – Motiverande samtal eller Motivational interviewing. MI är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring. Förändringen kan handla om något som påverkar personens livssituation, det kan handla om beteenden eller kanske bara ens inställning till en uppgift.

Några som brukar köpa platser till dessa kurser är socialförvaltningarna i Göteborgs stad. De erbjuder GR:s MI-kurser till 1:e socialsekreterare och chefer inom verksamheten. Syftet är inte bara att deltagarna ska utvecklas i sin egen metodkunskap i mötet med klienter, utan att de också ska kunna använda metoderna för att coacha sina medarbetare.

Läs mer

En kort film om MI

I den här korta filmen förklarar vår utbildare Karolina Edler vad MI är och hur metoden används.

Se filmen

Aktuella MI-utbildningar på GR

Tredagars grundkurs

Grundkursen omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga cirka en timme på hemuppgifter.

Höstens kursomgångar:

Fördjupningskurs

16 oktober

Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska samtalsövningar för att hantera utmaningar i samtalen, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

Läs mer

Tredagars grundkurs för dig som arbetar med barn och ungdomar i skolan och inom hälso- och sjukvården

26–27 oktober, 27 november

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med barn och ungdomar, men också med vårdnadshavare och medarbetare.

Läs mer

MI-baserad coachning: En utbildning för dig som är arbetsledare eller metodstödjare

4 dagar med start 28 april

Utbildningen innehåller kortare teoretiska moment som varvas med reflektionsfrågor (individuellt, i par samt i storgrupp), erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar samt samtalsövningar.

Läs mer

Grundkurs LSS

20 mars

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning.

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte. En genomgång av personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor görs.

Obs! Förlängd anmälningstid till den 6 mars.

Läs mer

Prognos för särskilda boendeformer inom äldreomsorg och funktionshinder

26 maj

Hur blir vi mer träffsäkra?

En dag med fokus på kunskap, goda exempel och erfarenhetsutbyte. Seminariet vänder sig till ansvariga för prognosarbetet i GR-kommunerna, till exempel chefer, verksamhets-/metodutvecklare, statistiker, ekonomer inom socialtjänst och samhällsplanering.

Läs mer

Tjänstedesign – gå SKR:s populära kurs hos oss!

Två halvdagar och två heldagar, start 15 april

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 

Kursen vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov och upplevelser.

Läs mer

Hur tar du reda på om insatsen hjälper individen?

FIT (Feedback Informed Treatment eller Feedback Informerade Tjänster) är ett enkelt sätt att ta reda på hur insatsen fungerar.

25–26 maj 2020

FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras i stödet som ges.

FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell.

FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. ICCE står bakom arbetssättet, som kan anses etablerat i Danmark och Norge, med en snabb utveckling på gång också i Sverige.

Läs mer

Medarbetare eller chef? Dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats IFO 2020!

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionen. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att:
• Lära av varandra 
• Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
• Stärka yrkesrollen

Nu söker vi dig som vill presentera ditt arbete i form av ett seminarium, workshop eller på något annat sätt – det är bara fantasin som sätter gränser!

Läs mer

Lär dig använda det kognitiva testet RUDAS

RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) används vid demensutredningar.

3 april

I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom står det att hälso- och sjukvården bör erbjuda RUDAS som en del i den basala demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller låg utbildningsnivå.

Efter den här halvdagen får du ett intyg på att du lärt dig RUDAS och får praktisera metoden.

Läs mer

Boka in årets demenskonferens redan nu!

Vår årliga demenskonferens äger traditionsenligt rum den andra fredagen i november, vilket i år blir den 13 november. Boka gärna in dagen redan nu – mer information kommer!

Arkivering

29 april

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på hur vi ska ta hand om våra arkiv. Den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering.

Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter? Med ett välordnat arkiv blir det också smidigare och enklare att söka information.

Denna kurs ger dig de grundläggande kunskaper som behövs, för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag. Arkiv finns ju i alla typer av organisationer.

Läs mer

Supported Employment – fördjupning

7–8 maj

Supported Employment är en av de mest utbredda metoderna i Västvärlden när det gäller stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden för att de komma till och behålla ett arbete.

Den här utbildningen ger dig en kort repetition och fördjupning av grundstenarna inom Supported Employment men också kunskap om hur samarbetet med arbetsplatsen, nätverket och andra aktörer kan struktureras. Utbildningen handlar även om att hitta och utveckla arbetsgivarkontakter, skapa förutsättningar för klient och arbetsplats att utvecklas gemensamt, fallstudier, erfarenhetsutbyte m.m.

Läs mer

Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

20 april

En mycket uppskattad utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde i det dagliga livet. Utbildningen handlar om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.

Läs mer

Diagnos och behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

21 april

En utbildning på avancerad nivå om olika symptom, tester, diagnoser, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor, äldresjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.

Läs mer

Utvecklingsprogram för SAS – Socialt ansvarig samordnare

8 dagar med start 22–23 april 2020

Ett utvecklingsprogram för Socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och omsorg. Programmet består av fyra sammanhängande delprogram med start i april och avslut i november 2020. Du kan välja att gå hela eller delar av programmet.

Läs mer

Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis!

Fyra dagars utbildning, kursstart 25 mars

En grundläggande utbildning om:

  • Offentlighet och sekretess
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Mötesteknik

Läs mer

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

15 april

En kurs för dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.fl.

Läs mer

 

Fördjupning för registratorer

27–28 april

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Kursen ger dig ökad förståelse för diariet och hur diariet kan stötta verksamheten. Den ger också kunskaper i hur du kan utveckla din diarierföring och i hur du väljer rätt diariesystem. 

Kursen tittar också på registratorns framtida roll och hur rollen kan komma att utvecklas.

Läs mer

 

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella utbildningar och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion