Nyhetsbrev december 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV DECEMBER 2017

NYTT FRÅN 1 JANUARI: Missbruk av spel om pengar

Från årsskiftet gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar. GR erbjuder därför ett par utbildningstillfällen på detta tema:

Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? En heldag den 1 februari då bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Spelberoendeteamet Göteborg, Spelberoendes förening och Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet medverkar. 
Läs mer

Spelberoende – introduktionsdag den 14 mars. Denna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser. Läs mer 


Starta det nya året med att göra saker bättre!

I januari drar vår Förbättringsverkstad igång. Den ger dig verktyg och metoder som hjälper dig att lyckas bättre med ditt utvecklingsarbete. Sista anmälningsdag: 5 januari. 

Läs mer

Gå direkt till anmälan


"Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige"

GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017.

– Det känns jättebra att vi är igång, att det nu blir verkstad. Det vi omgående kommer sätta fart på nu är att stötta de lokala projektledarna ytterligare för att få igång aktiviteter i kommunerna, säger Christina Bouweng Andersson, projektledare för HälsoGReppet.

Läs mer och se filmen från uppstartskonferensen här.


Toleransprojektet uppskattas av elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor

Toleransprojektet är ett skolbaserat arbetssätt som växt fram i Kungälv, i efterdyningarna av mordet på John Hron för drygt 20 år sedan och som spridits till andra kommuner.

För två år sedan beslutade Göteborgs Stad att införa Toleransprojektet på tre skolor i Torslanda, i stadsdelen Västra Hisingen. Social resursförvaltning i Göteborgs Stad fick ansvar för att samordna implementeringen och de tre skolorna och socialtjänstens fältassistenter är nu inne på tredje läsåret med Toleransprojektet.

FoU i Väst/GR har följt arbetet under de två första åren. Läs mer i rapporten:

Ett projekt som omfamnas av alla – eller en kurs för några få?

Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd

FoU i Väst/GR och FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund kartlägger tillsammans hur behov av kunskapsstöd inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården identifieras idag.

Kartläggningen genomförs på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S. Den ska utgöra ett underlag som kan ligga till grund för att ta fram en arbetsform för NSK-S långsiktiga och systematiska arbete med att ta reda på socialtjänstens behov av kunskapsstöd.

Resultatet kommer att publiceras i en rapport  under senvåren 2018. 

Kontakt: Theresa Larsen eller Maria Klamas

Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem?

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fyra multiprofessionella team i Göteborg som utför avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

ASIH-teamen består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kuratorer. Nu har teamen utvärderats av FoU i Väst/GR i samverkan med Kvalitetsstrategiska avdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer


Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?

För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för att mäta arbetstyngd.  Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner.

SKL har gett FoU i Väst/GR i uppdrag att kvalitetssäkra modellen och resultatet redovisas i den här rapporten.

Ladda ner rapporten från SKL:s webb


Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas

Arkitekter och byggherrar är de aktörer som har störst möjlighet att påverka utformningen av våra bostäder. Frågan är vad som påverkar deras beslut? Och om dialoger som en del av designprocessen kan bidra till att bygga bostäder som svarar mot lokalsamhällets behov?

Detta ville ett arkitektföretag undersöka i samband med ett projekt i Lundbypark på Hisingen i Göteborg. Projektet handlade bland annat om att skapa bra och innovativa trygghetsbostäder (bostäder för äldre som erbjuder viss service).

Det här är en delrapport från följeforskarna i projektet där du bland annat kan läsa om hur invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen:

Dialogerna som kom av sig. Delrapport från följeforskning av projekt Trygghetsbostäder i Lundbypark.


Välbesökt mässa visar på stort behov av och intresse för välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018.

– Det är roligt att se att intresset för välfärdsteknik är så stort här i regionen. Vi kommer att göra en utvärdering av årets EXPO Välfärdsteknik inför ett eventuellt andra tillfälle nästa år, säger Ulrica Björner, koordinator för AllAgeHubs interaktiva miljö och en av initiativtagarna till mässan.

Läs mer


Nya GRannar i 10 GR-kommuner

Sedan augusti 2016 pågår ESF-projektet Nya GRannar i 10 av GR-kommunerna med målgruppen personal som arbetar med nyanlända barn/unga.

Projektet har nu kommit lite mer än halvvägs och nästan 1300 medarbetare har tagit del av konferenser, studieresor och kompetensutvecklingsinsatser. En av de aktiviteter som skapar stort mervärde är utbytesresor inom och utanför Sverige. I maj 2017 besökte en grupp på 23 personer Utrecht i Nederländerna för att ta del av organisationen Nidos arbete med ensamkommande barn/unga.
Läs mer om erfarenheterna från utbytesresan 

Under våren 2018 fortsätter utbildningsinsatserna med bland annat temadag om hederskultur och HBTQ, workshop om mänskliga rättigheter och kunskapsseminarier om Syrien och Afghanistan.

Läs mer på www.grkom.se/nyagrannar.


Kontakt: Ulla-Britt Caping SalasPatrick Gruczkun och Björn Wallermark


Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Utbildningsdag för chefer, arbetsledare, metodutvecklare eller 1:e socialsekreterare
14 mars

Läs mer

Utbildningsdagar för baspersonal
11 och 25 april med uppföljning den 9 maj
Läs mer


Varför resulterar insatser som ska främja entreprenörskap i att fler män än kvinnor blir företagare?

Västra Götalandsregionen genomför årligen en rad insatser och program för att främja entreprenörskap.

Det har visat sig att färre kvinnor än män blir företagare efter att ha deltagit i de här aktiviteterna.

Därför ska nu FoU i Väst/GR göra en bortfallsanalys ur ett jämställdhetsperspektiv för att analysera orsakerna till detta.

Syftet med bortfallsanalysen är att få kunskaper som kan bidra till att Västra Götalandsregionens entreprenörskapsfrämjande insatser och program förbättras och utformas så att de i högre utsträckning matchar kvinnors och mäns behov och inte leder till att någon diskrimineras på grund av kön eller andra faktorer.

Analysarbetet genomförs som en del i den handlingsplan för jämställd tillväxt som tagits fram av Västra Götalandsregionen på uppdrag av Tillväxtverket i samverkan med länets kommunalförbund, Business Region Göteborg, länsstyrelsen, Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland samt Equality Development Center West Sweden.

Resultatet kommer att publiceras i en rapport under senvåren 2018.

Kontakt: Theresa Larsen


Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

En utbildning för personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.
20 mars

Läs mer

Social innovation i samhällsplaneringen ska motverka boendesegregation
Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb. Projektet kommer att skapa en organisation som långsiktigt kan stödja, testa och utvärdera införande av sociala innovationer på lokal nivå i kommunerna.

De metoder som kommer att testas är bland annat socialt bostadsförsörjningsprogram, seniorperspektiv i planering, socialt investeringsperspektiv, markanvisning som socialt instrument och social konsekvensanalys.

Läs mer

Missade du konferensen eller vill du ha stöd för minnet?

Våra konferensrapporter sammanfattar det viktigaste i ord och bild.

Vi söker folk!

Välkommen med din ansökan senast den 22 januari.

Kommunikatör

Planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård

Lär dig något nytt nästa år!

homepagefacebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit i något av våra arrangemang eller för att du har valt att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.