Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Maj 2017

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

I skogens vackra pelarsal…..

Efter en tidig morgonvandring genom bokskog med skir vårgrönska till ackompanjemang av fågelsång - göken som gol från alla väderstreck – blev det väldigt tydligt vad den här krönikan ska handla om.

Naturens kraft och rikedom finns där hela året, men i maj månad är den särskilt ljus och hoppfull. Många av oss använder den för vila, rekreation, träning och kontemplation. Promenaderna blir ett sätt att få ordning på tankarna, låta frågor få sina svar, skapa utrymme för nya idéer och att ge de ”stora problemen” sina rätta proportioner. Allemansrätten är en ovärderlig resurs som ger oss tillgång till naturen.

GR är sedan 1980 en av huvudmännen i Västkuststiftelsen och jag vill ta tillfället i akt att lyfta fram det viktiga arbete Västkuststiftelsen gör för att Värna, Vårda och Visa den västsvenska naturen.

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid

Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad samt förberedas inför kommande studie-och yrkesval.

I december 2016 genomfördes EuroSkills i Göteborg, som lockade över 65 000 besökare. Som ett tydligt arv efter detta skapas nu den nya mötesplatsen Future Skills i anslutning till Gymnasiedagarna, som i år blir större än någonsin.   

Läs mer här

Kontakt:
Future Skills: Lena Sjöstrand 
Gymnasiedagarna: Wictoria Kovats 


Bidra till ett mer hållbart resande i Lerum och Nödinge!

SMART Sverige-appen uppmuntrar och belönar hållbara resor. Varje gång du väljer buss, spårvagn, cykel eller promenad framför bil så får du poäng. Samtidigt samlar appen in information om människors resvanor för att utveckla det hållbara resandet. Nu behövs fler användare i Lerum och Nödinge inom projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen”.

”Hållbara attraktiva stationssamhällen” är ett tvåårigt innovationsprojekt som genomförs i Lerum och Nödinge under 2016 och 2017. Projektet handlar bland annat om att hitta alternativa resmöjligheter till egen bil även i mindre orter med stort bilberoende. Utvecklingen sker i samverkan med invånare, näringsliv och bostadsbyggare i Lerum och Nödinge för att man ska kunna identifiera vilka behov som finns och därmed veta vad som behöver utvecklas. Detta görs delvis genom SMART Sverige-appen.

Ladda ner appen och låt den kartlägga dina resvanor i en månad samtidigt som du samlar poäng som kan bytas mot donationer och rabatter. Appen har inte tillgång till någon information om din identitet och kommer inte att analysera enskilda resor eller enskilda användares resor. All registrerad data kommer endast användas till forskning och informationen kommer inte att spridas till andra organisationer.

Fram till den 1 juli skänker projektet pengar till en förening varje gång någon i Lerum och Nödinge laddar ner appen.

GR koordinerar projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen” som finansieras av Vinnova.

Läs mer om hållbara stationssamhällen

Läs mer om Smartsverige

Kontakt: Amie Ramstedt


Engagerade deltagare på öppet hus i AllAgeHubs interaktiva miljö

Under 2017 kommer ett antal öppet hus hållas för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer i den interaktiva miljön på Chalmers Teknikpark i Göteborg.

En lyckad premiär med ett femtontal engagerade besökare hölls den 11 maj;nästa tillfälle är den 15 juni.

Mer info och anmälan 

Länk till nyhet på grkom.se

Kontakt: Theresa Larsen


Träffa nyanlända med kompetens inom samhällsbyggnad!

Göteborgsregionen växer så det knakar samtidigt som det råder brist på kompetens inom samhällsbyggnad. Många nyanlända besitter den kompetens som arbetsgivarna behöver. Därför bjuder GR in till en träff där arbetsgivare inom samhällsbyggnadssektorn och nyanlända samhällsbyggare kan mötas.

Under träffen får arbetsgivarna presentera sig och berätta vilket kompetensbehov de har. Praktikanter och handledare från projektet ”På rätt plats” berättar om sina erfarenheter. Sveriges Byggindustrier och Sveriges Arkitekter är inbjudna för att prata om utmaningar i samhällsbyggnadsbranschen och Arbetsförmedlingen berättar om vilket stöd som finns för arbetsgivare som vill erbjuda praktik eller anställning till nyanlända. Träffen avslutas med ett mingel där arbetsgivare och nyanlända kan knyta kontakter.

Träffen riktar sig till privata och offentliga arbetsgivare i Västsverige och anordnas inom ramen för projektet ”På rätt plats”. Syftet med ”På rätt plats” är att matcha arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare. Projektet drivs av GR i samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Athena Integration, Jobbsprånget och Vuxenutbildningen Mölndal stad. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland och medverkande arbetsgivare.

När? 14 september 13:00-16:30

Läs mer här

Se inbjudan 

Kontakt: Lisa Ström


Varför slänger vi så mycket mat?

En tredjedel av all mat som produceras i världen når aldrig någons mage. I Sverige slängs var fjärde matkasse som handlas hem. Nu ska deltagarna i Minimeringsmästarna ta sig an det viktiga temat matsvinn.

Den mat som slängs skulle kunna mätta den drygt en miljard människor som går hungriga i världen och ytterligare två miljarder människor. Anledningen till att det slängs så mycket mat skiljer sig mellan utvecklingsländer och rika länder. I utvecklingsländer sker matsvinnet till störst del i produktionsledet på grund av exempelvis bristande infrastruktur och lagringsmöjligheter. I rika länder handlar det mer om höga estetiska krav på maten, dåligt planerade inköp och brist på medvetenhet.

Minimeringsmästarna är en tävling mellan 40 hushåll i Göteborgs- och Boråsregionerna i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Nu pågår temat matsvinn fram till september. Under Minimeringsmästarnas matsvinns-träff föreläste matpredikanten Anders Arnell. När han frågade deltagarna varför vi slänger så mycket mat i Sverige fick han bland annat svaren: lathet, okunskap och kräsna konsumenter.

Under temat matsvinn ska deltagarna väga sitt matsvinn under två veckor och reflektera över vad som slängs mest i respektive hushåll. De uppmuntras även till att dela med sig av tips på hur man kan ta tillvara på rester samt att ta med sig ”doggybag” från restauranger och i andra sammanhang när det blir mat över. Deltagarna bloggar om sina erfarenheter här 

Kontakt: Hanna Hellström


Syvonline fortsätter att drivas och utvecklas

GR har blivit beviljat medel från Västra Götalandsregionen för att under 2017–2018 fortsätta driva och utveckla Syvonline – en digital plattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Inom den nya projekttiden kommer fokus vara att fortsätta driva, utveckla, sprida och förankra Syvonline i Västra Götaland. Särskilt fokus kommer att vara på att stärka vägledning mot målgrupperna nyanlända och elever med särskilda behov.
 
Målgrupp för plattformen är alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Då detta är hela skolans ansvar, och faktum är att studie- och yrkesvägledning sällan är integrerad i hela skolorganisationen, ska plattformen under den här projekttiden också spridas till skolans övriga personal.
 
Syvonline ska också vara den självklara platsen för omvärldsbevakning gällande studie-  och yrkesvägledning för skolpersonal inom Västra Götaland och är en av GR Skola Arbetslivs plattformar.

Representanter från övriga delregioner och kommuner i Västra Götaland kommer att bjudas in till olika aktiviteter som rör metoder, metodgenerering och kompetensutveckling.
 
Läs mer här

Kontakt: Emma Theiland Nilsson 


Samverkan vid utskrivning från sjukhus

I juni förväntas riksdagen fatta beslut om att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska träda i kraft den 1 januari 2018. Den nya lagen ersätter betalningsansvarslagen och syftar till att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen ska nu komma överens om hur man ska samverka för att leva upp till den nya lagens krav.

GR arrangerade en halvdag om den nya lagen den 16 maj. Samma vecka skickades ett förslag till överenskommelse och gemensamma riktlinjer ut på remiss till Västra Götalandsregionen och länets kommuner. Remissen ska vara besvarad senast den 24 augusti och dessförinnan kommer den att vara föremål för dialog i berörda chefsnätverk på GR.

Läs mer här 

Kontakt: Linda Macke


Fortbilda dig genom Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola

För att möta dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. Nu lanseras en första kurs, som är öppen både för praktiker och doktorander.

Forskarskolan har som mål att i nära samspel mellan forskare från olika ämnesområden och discipliner arbeta utifrån Mistra Urban Futures forskningsagenda; att förverkliga rättvisa städer.

Läs mer här

Kontakt: Sara-Linnea Östervall 


Antag utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017

Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång.

Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Syftet med Utmärkelsen är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.
 
Skolor, företag och yrkeslärare ansöker genom att beskriva arbetet med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Deadline för ansökan är den 31 augusti 2017. Prisutdelningen äger sedan rum i anslutning till Gymnasiedagarna den 11 oktober.

Ansök här:
 
Utmärkelsen skola
 
Utmärkelsen företag
 
Utmärkelsen årets yrkeslärare
 
Kontakt: Angela Lindqvist 


InVäst är riggat och godkänt för genomförande

Projektet InVäst – Integration Västsverige startade i september 2016 med analys- och planeringsarbete för kommande tre års arbete med att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas.
 
InVäst ägs av GR och drivs i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och Halmstads kommun. Projektet är indelat i tre områden, varav två kommer att genomföras i samtliga medverkande delregioner.

Projektets största del handlar om kompetensutveckling och processledning för att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige.  

Läs mer här
 
Kontakt: Sofia Reimer 


Mötesplats över generationsgränser

Mariagården på Lilla Stampgatan i centrala Göteborg ska bli en åldersöverskridande mötesplats för unga och seniorer.

Vilka aktiviteter som kommer att arrangeras där ska besökarna bestämma. FoU i Väst kommer att ge stöd till projektledaren under tiden som verksamheten byggs upp.

Både betydelsen av mötesplatser och möten mellan unga och gamla är frågor som FoU i Väst har arbetat med tidigare. Bland annat gjordes nyligen en utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och i ett annat projekt möttes unga och äldre för att tillsammans med hjälp av film som verktyg belysa behov och upplevelser i den egna boendemiljön.

Kontakt: Sara Nordenhielm och Lisbeth Lindahl


Nu startar Yrkesresan

Yrkesresan är en satsning som GR-kommunerna gör för att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet.

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Syftet är att ge den som är ny i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet, tillfälle till erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och svårigheter. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer. 

Läs mer här 

Kontakt: Cristina Dahlberg