Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren. Börja prenumerera? Klicka här. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Nyhetsbrev 2, maj 2017

Glad sommar!

Detta är det andra nyhetsbrevet för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. I detta nummer kan du läsa om vad som händer i projektet och vad som pågår inom andra processer som rör havsplanering samt få tips om aktuella evenemang med marint fokus.

Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år (februari, maj och oktober).

Läs mer om projektet på: www.grkom.se/kustzonen

Vi vill även passa på att önska er alla en riktigt glad sommar!

 

Susanne Härenstam                                           Ida Lindbergh

Projektledare                                                       Delprojektledare

                       


VAD HÄNDER I PROJEKTET?

Kort resumé av vårens arbete

Under våren har projektledningen påbörjat en informations- och förankringsturné för politikerna i de deltagande kommunerna. Ledningsgruppen har träffats för att diskutera projektets övergripande frågor och arbetsgrupperna har påbörjat inventeringen och prioriteringen av planeringsunderlag.

Läs mer här

Arbetsgruppernas insats under våren

Under våren har de fyra arbetsgrupperna påbörjat arbetet med att inventera befintliga planeringsunderlag och prioritera vilka nya planeringsunderlag som behöver tas fram inom ramarna för projektet. Arbetsgrupperna har även behandlat gemensamma frågor samt bjudit in experter för att fördjupa kunskapen inom temaområdena.

Läs mer här

Geodata i projektet

Under våren har GR utrett frågan om uppbyggnaden av en GIS-plattform. Projektet har fungerat som en katalysator för att plattformen ska komma till stånd. Diskussioner pågår inom projektet hur arbetsprocessen kring geodata ska formas. Just nu förbereds underlag för upphandling av konsult för att påbörja uppbyggnaden av plattformen. Projektledningen och GR:s GIS- och geodataansvariga kommer att bjuda in kommunernas GIS-samordnare till ett gemensamt möte i början på hösten för att sätta ramarna för arbetet framåt.

Arbetsgrupperna träffas på Öckerö 31 maj

Den 31 maj har alla deltagare i arbetsgrupperna samt GIS-samordnarna i kommunerna bjudits in till ett gemensamt arbetsgruppsmöte med sommaravslutning. Dagen inleds med trendspaningar kring hur vi använder havet i framtiden, kopplat till projektets temaområden. Eftermiddagen ägnas åt workshops i arbetsgrupperna med fokus på de insatser som arbetsgrupperna ska göra under hösten. En inbjudan har skickats ut till berörda.


PÅ GÅNG I OMVÄRLDEN

Första avstämning kring

havsplan för Västerhavet avslutad

Ett första utkast till havsplan för Västerhavet blev tillgängligt den 1 december 2016. Fram till den 30 april 2017 har berörda kommuner, regionplaneorgan och andra organisationer haft möjlighet att lämna synpunkter på utkastet. De samordnande länsstyrelserna höll ett första dialogmöte den 2 februari i Göteborg. Syftet med mötet var att berätta om nuläget och föra en dialog mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter om hur den nationella planen ska kunna samverka med regionala och kommunala planer i framtiden. Dokumentation från detta möte hittar du på Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns hemsida. Länsstyrelsen bjöd den 8 mars in projektledningen och projektets deltagande kustkommuner till ett separat möte där de övergripande synpunkterna på havsplanen från dialogmötet presenterades. Dessa blev underlag för en fortsatt diskussion med fokus på lokala förutsättningar. I slutet av april avslutades den tidiga avstämningen. Möjligheterna att lämna synpunkter på havsplanen för Västerhavet fortsätter enligt tidplanen nedan:

Sedan vårt förra nyhetsbrev har även en miljökonsekvensbeskrivning för Havsplan – Västerhavet tagits fram. Den hittar du här.

Mer information om de nationella havsplaneprocesserna kan du hitta i de samordnande länsstyrelsernas gemensamma nyhetsbrev.

Marin grön infrastruktur, marin naturvärdesbedömning och projektet Mosaic
På uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har företaget AquaBiota tagit fram ett förslag på ramverk för Sveriges arbete med naturvärdesbedömning i marin miljö. Förslaget utarbetas inom ramarna för regeringsuppdraget att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Ramverket ska kunna fungera som ett verktyg vid olika former av förvaltning och blir viktigt verktyg för att ta fram underlag för havsplaneringen. Arbetet och resultatet av MOSAIC-metoden är tänkt att gå ut på remiss i workshopform (från HaV) till län och kustkommuner under året. Projektledningen har kontakt med länsstyrelsen och HaV för att undersöka möjligheterna att delta under remissskedet.

Här kan du hitta mer information:

Mosaic

Grön infrastruktur

Gemensam Blå ÖP på samråd

De fyra kommunerna i norra Bohuslän: Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har tagit fram ett förslag på gemensam Blå översiktsplan, en plan för hur hav och kust bör utvecklas. Planen ska fungera som ett verktyg för hur kommunerna ska nyttja sina gemensamma marina resurser. Nu bjuder de fyra kommunerna in berörda för att få in synpunkter på planförslaget. Synpunkter på planen kan ges fram till 20 juni. Mer information och alla samrådshandlingar kan du hitta här.

Unika kartor ger kunskap om

havet och havsbotten i Bottniska viken

Östersjöns havsbotten är dåligt kartlagd. Inom ramarna för projektet SeaGIS 2.0 färdigställs nu de kartor som visar naturen under ytan. Kartorna är de första i sitt slag och ska fungera som ett kunskapsunderlag för kust- och havsplaneringen. Kartorna presenteras i den kommande versionen av SeaGIS karttjänst, en digital plattform som visar undervattenskartorna med naturtyper och biotoper på ett lättillgängligt sätt. Underlaget kommer under våren att bli öppet och kunna nyttjas av såväl myndigheter och kommuner som organisationer och näringsidkare. Området som täcks in är drygt halva Bottniska viken på både på svenska och finska sidan.
Läs mer här

SGU:s nya kartvisare för maringeologi

SGU har tagit fram en ny kartvisare för maringeologi. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGU:s information över svenska havsområden i Östersjön och Nordsjön. Informationen används för att planera utvecklingen av maritima verksamheter samt bedöma och följa upp miljöstatus och naturskydd av våra havsområden. För mer information och länk till kartvisaren, klicka här.


KOMMANDE SEMINARIER OCH KONFERENSER


LÄNKAR

www.grkom.se/kustzonen

Om vårt projekt Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

Om arbetet med Blå ÖP i Norra Bohuslän.

www.havochvatten.se/havsplanering 

Om den aktuella havsplaneringen.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering

Om den regionala havsplaneprocessen i Västerhavet.


PRENUMERATION

Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit delaktig i projektet eller förstudien alternativt har anmält att få nyhetsbrevet. Vill du inte ha brevet framöver så avregistrera dig via länken överst i brevet.


NÄSTA NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer ut i oktober 2017. Vill du dela med dig av något? Hör av dig till Susanne Härenstam.

Tidigare nummer av nyhetsbrevet kan du hitta på projektets hemsida.


PROJEKTÄGARE OCH FINANSIÄRER

I projektet ingår Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Projektet drivs av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och finansieras av de åtta deltagande kustkommunerna samt: